Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK JITKA NAVRÁTILOVÁ - JINA

I. Úvodní ustanovení

1.Všeobené smluvní podmínky Cestovní kanceláře Jitka Navrátilová – JiNA ( dále jen CK Jitka Navrátilová – JiNA ) jsou platné pro dopravu, ubytování, pobyty, zájezdy, programy a všechny produkty ( dále jen služby ) cestovního ruchu, které realizuje CK Jitka Navrátilová – JiNA IČ 67063799, se sídlem Mutěnická 3, 628 00 Brno.

2.Účastníkem služby cestovního ruchu se stává jednotlivec, kolektiv, organizace, firma ( dále jen zákazník ), při uzavření smluvního vztahu s CK Jitka Navrátilová – JiNA.

3.Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Jitka Navrátilová – JiNA vzniká podepsáním vyplněné cestovní smlouvy zákazníkem, u skupin zaslaním objednávky, potvrzením CK Jitka Navrátilová – JiNA a zaplacením zálohy, případně celé částky za zájezd zákazníkem.

4.Zákazník svým podpisem na cestovní smlouvě potvrzuje, že se obeznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami a souhlasí s nimi i jménem všech přihlášených účastníků. U skupin zasílá CK Jitka Navrátilová - JiNA Všeobecné smluvní podmínky emailem a skupina je přiloží k objednávce.

5.Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné a tvoří neoddělitelnou součást všech smluv, uzavřených mezi zákazníkem a CK Jitka Navrátilová JiNA

II. Poskytování služeb

1.CK Jitka Navrátilová – JiNA působí na trhu služeb cestovního ruchu ve smyslu zákona č.159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako cestovní kancelář a poskytuje služby cestovního ruchu, které jsou specifikované v nabídkách a plně za ně odpovídá.

2.Zákazník má právo na zakoupení služeb cestovního ruchu přímo u CK Jitka Navrátilová – JiNA, nebo u smluvních partnerů ( cestovních kanceláří a cestovních agentur) na celém území ČR .

3.Zákazník má právo jen na plně uhrazené služby, uvedené v cestovní smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1.CK Jitka Navrátilová – JiNA má nárok na zaplacení ceny za služby cestovního ruchu následovně:

a) po podpisu vyplněné cestovní smlouvy zákazník uhradí na účet CK Jitka Navrátilová – JiNA, a to nejpozději do 3 dnů, plnou výši ceny služby, která nepřevyšuje částku 3.990 Kč, nebo

b) po podpisu vyplněné cestovní smlouvy zákazník uhradí na účet CK Jitka Navrátilová – JiNA, a to nejpozději do 3 dnů, zálohu 50 % z ceny služby, která převyšuje částku 3.990 Kč, nejméně však 3.990 Kč a doplatek uhradí nejpozději do 6 týdnů před realizací služby

c) v případě, že si zákazník objedná službu v době kratší, než 6 týdnů před její realizací, je zákazník povinný uhradit plnou cenu

d) cena služby se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet CK Jitka Navrátilová – JiNA

2.CK Jitka Navrátilová – JiNA má právo jednostranně navýšit cenu služby v těchto případech:

a) pokud dojde ke zvýšení cen za dopravu , pohonných hmot, průjezdných poplatků, vstupů do lázní a pod.

b) pokud dojde ke zvýšení směnného kurzu EUR vůči Kč, použitého při výpočtu ceny služby, o víc než 5 %

c) pokud dojde ke změnám v daňových nebo jiných zákonech, které stanovují poplatky ( např. DPH, pobytovou taxu a pod.)

3.Navýšení ceny služby oznámí CK Jitka Navrátilová – JiNA zákazníkovi bezodkladně, nejpozději však 21 dní před realizací služby. Zákazník je v tomto případě oprávněný od smlouvy odstoupit za dodržení storno podmínek, uvedených v čl.VI.odst.3. Pokud zákazník od smlouvy neodstoupí, je povinný ve lhůtě 3 dnů uhradit rozdíl v ceně služby. V případě, že cena za služby nebude uhrazena v plné výši, CK Jitka Navrátilová má právo od smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat storno poplatek.

IV. Změny sjednaných služeb a údajů v cestovní smlouvě

1.CK Jitka Navrátilová – JiNA je oprávněná u zájezdů autobusovou dopravou změnit nebo zrušit místo odjezdu a příjezdu při nenaplnění minimálního počtu klientů. V takovém případě poskytne klientovi CK Jitka Navrátilová – JiNA slevu z ceny zájezdu ve výši nákladů na autobusové jízdné do nejbližšího nástupního místa.

2.V případě, že si zájezd s autobusovou dopravou nezakoupí stanovený minimální počet zákazníků ( min.30, pokud není uvedeno jinak ), je CK Jitka Navrátilová JiNA oprávněná zájezd zrušit a tuto skutečnost oznámit klientovi telefonicky, nebo písemně nejpozději 21 dní před realizací zájezdu. Zákazník má právo na vrácení všech plateb za zrušenou službu.

3.Nastanouli mimořádné okolnosti, které znemožní CK Jitka Navrátilová – JiNA realizovat zákazníkem objednanou službu, je povinna o této skutečnosti neodkladně informovat zákazníka, obeznámit ho o navržené změně ( možnosti jiné adekvátní služby ). Zákazník je povinný se k návrhu vyjádřit písemně do 5 dní. Pokud tak neučiní, ani neodstoupí od smlouvy, má se za to, že s návrhem souhlasí.

4..Zákazník má právo písemně požádat o změnu termínu zájezdu nebo pobytu, změnu typu ubytování, změnu destinace, změnu osob, jména a počtu účastníků. Za provedenou změnu, písemně oznámenou v obě do 6 týdnů před realizací služby, je zákazník povinný uhradit CK Jitka Navrátilová – JiNA částku 200 Kč a v době kratší než 6 týdnů před realizací služby 300 Kč za každou přihlášenou osobu včetně dětí a za každou změnu. V době kratší než 21 dní před realizací služby se změna považuje za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a poplatky se řídí dle čl.VI.

V. Realizace služeb

1.CK Jitka Navrátilová – JiNA a zákazník vzájemně spolupracují při realizaci objednaných služeb.

2.CK Jitka Navrátilová – JiNA je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, které se týkají sjednaných služeb.

3. Po úhradě celé částky za službu, zašle CK Jitka Navrátilová - JiNA klientovi nejpozději 7 dní před realizací služby pokyny a informace na cestu.

3.Zákazník je zejména povinný poskytnout pravdivé a platné osobní údaje všech účastníků, předložit požadované doklady, uhradit cenu služby, převzít dokumenty, potřebné k čerpání služby. V případě zájezdu autobusovou dopravou dostavit se včas na místo odjezdu, řídit se pokyny pracovníků CK Jitka Navrátilová – JiNA, nebo jí pověřenou osobou, případně plnit jiné, z těchto podmínek vyplývající povinnosti.

4.V průběhu jízdy u autobusových zájezdů není povolené konzumovat vlastní alkoholické nápoje a užívat omamné látky. V případě porušení pravidel při přepravě osob, nebo v případě poškozování dobrého jména CK je CK Jitka Navrátilová JINA oprávněna klienta vyloučit z přepravy případně zájezdu a klientovi tak nevzniká nárok na odškodnění.

VI. Storno služeb

1..Zákazník má právo kdykoliv před realizováním objednané služby od cestovní smlouvy odstoupit. Smluvní vztah je zrušený a stornovaný ke dni doručení písemného oznámení od zákazníka do CK Jitka Navrátilová – JiNA.

2.V případě odstoupení zákazníka od smlouvy ( s výjimkou příp.viz.čl..III.odst..2, 3 ), je zákazník povinný zaplatit storno poplatky v následující výši:

do 45 dní před realizováním služby………………… 10% nejméně však 500 Kč za každého účastníka

44 – 31 dní …………………………………………………..25% z celkové ceny služby + pojištění

30 – 21 dní…………………………………………………..45% z celkové ceny služby +pojištění

20 – 15 dní…………………………………………………..60% z celkové ceny služby + pojištění

14 - 8 dní…………………………………………………….90% z celkové ceny služby + pojištění

7 dní a méně………………………………………………100% z celkové ceny služby + pojištění

3.V případě, že zákazník, stornuje zájezd nebo pobyt, na který obdržel od svého zaměstnavatele příspěvek a zaměstnavatel uhradil částku za zájezd nebo pobyt na účet CK Jitka Navrátilová – JiNA, tato zašle příslušnou částku, krácenou o storno poplatky zpět na účet zaměstnavatele.

VII. Pojištění

1. CK Jitka Navrátilová–JINA má ve smyslu ustanovení zák.č.159/1999Sb.,zákona č.37/2004 Sb. uzavřené povinné pojištění záruky pro případ úpadku CK

2.Cena služby nezahrnuje komplexní cestovní pojištění, které si zákazník může fakultativně dokoupit u CK Jitka Navrátilová – JiNA, nebo si zajistí pojištění individuálně. V případě, že zákazník vycestuje na zájezd bez cestovního pojištění, je si plně vědom všech důsledků a nese za ně plnou odpovědnost.

VIII. Reklamace

Po 1.Pokuď realizovaná služba neodpovídá dohodnutým podmínkám, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinný oznámit zjištěnou závadu bez zbytečného od kladu delegátovi nebo osobě, pověřené CK Jitka Navrátilová – JiNA, či kontaktovat přímo CK na non-stop lince, tak aby mohla být sjednaná náprava přímo na místě. V případě, že k nápravě nedojde, je nutné sepsat reklamační protokol s potvrzením ubytovacího zařízení.

2.Zákazník je povinný uplatnit reklamaci písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo pobytu.

3.Zákazníkovi nevzniká nárok na opožděnou, nepodloženou reklamaci a v případě, že opomene poukázat na závadu, či nevyčerpá službu z vlastní viny.

IX..Závěrečné ustanovení

Z 1.Zákazník – objednavatel svým podpisem vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a v plném rozsahu je přijímá i jménem všech účastníků zájezdu nebo pobytu, uvedených v cestovní smlouvě.

2.Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost od 01.01.2013 a vztahují se na služby realizované CK Jitka Navrátilová – JiNA.